karriere_2427_vbu2karriere_2427_vbu2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18571/media/PubImages/SNkH_5288.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 2 i Hæren

Krav til søker
  • Gjennomført og bestått befalsutdanning

  • Fast OR 6-grad med normalt tre år tjenesteerfaring på gradsnivået

  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1, eller ha fått godskrevet dette.

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG/NATO SECRET.

  • Registrert bestått årlig fysisk test iht. stillingens krav inneværende år eller forrige.

+ Se flere krav


Om utdanningen

VBU 2 skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor kompani – og bataljonsrammen/tilsvarende. Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud, og har en varighet på 8 uker med oppstart 9. mars 2020.

 

 

karriere_2427_vbu2Hvem passer kurset for?<p> Primærmålgruppe for utdanningen er personell tilsatt i Hæren med grad OR 6. Befal som har fått godskrevet VBU 2 iht. føringer fra FPVS skal ikke søke. </p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Hvor foregår utdanningen?<p> Kurset gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på åtte uker. </p> karriere_2427_vbu2Søknad og opptak

Uttak av elever til VBU 2 i Hæren gjennomføres av Hærstaben. Se punkt «rangering av søkere» for detaljer vedrørende uttaksprosessen. 

 

 

karriere_2427_vbu2Slik søker du<p>Kurset søkes av den enkelte ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. OBS! Søknadsskjemaet blir ikke tilgjengelig før cirka tre uker før søknadsfristen. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP. </p> <p> Etter at du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert. </p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Rangering av søkere<p>Kvalifiserte søkere vil blir rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier:</p> <p> - Vurdering av målgruppe og relevans for kurset<br /> - Vurdering av potensial for videre tjeneste<br /> - Oppnådde tjenesteresultater<br /> - Tjenesteerfaring og – ansiennitet<br /> - Hærens behov for kompetanse<br /> </p> <p> Personell som innehar en karriere – eller nøkkelstilling, eller er tiltenkt en slik stilling i løpet av året kan bli særlig prioritert. Personell med en særskilt fagkompetanse kan også bli prioritert. </p> <p> Kursplasser blir kvotesatt til den enkelte våpen – og troppeart. Søkerne vil bli rangert ut i fra sin våpenartstilhørighet. </p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Kunngjøring av kursplasser<p>Resultatet vil kunngjøres etter gjennomført opptaksråd omtrent 4-5 uker etter søknadsfristen er gått ut. Resultatet offentliggjøres til avdelingene i Doculive og den enkelte vil motta svarbrev og eventuelt tilbud om utdanningsplass i Digipost/brev. </p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Vilkår<p> Videregående befalskurs er nivådannende utdanning og kurselever ved VBU1 tilkommer grunnlønn fra sin hjemmeavdeling under kursets varighet, ref. ATF pkt. 4.3, men er likevel unntatt arbeidstidsbestemmelsene etter ATF pkt. 4. </p> <p> FHS vil gi ut administrative bestemmelser om kurset i god tid før oppstart </p>karriere_2427_vbu2


Spørsmål om denne linjen?


Kontaktperson opptak: 
June Kvål, Hærstaben – tlf: 23 09 93 08

Kontaktperson kursgjennomføring: 
Christian Ytterbøl, KS – tlf: 949 88 560
Per Krogdahl, KS – tlf: 488 67 332


 

 

Publisert 11. januar 2019 15:03.. Sist oppdatert 29. oktober 2019 14:25.