karriere_2427_vbu2karriere_2427_vbu2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18571/media/PubImages/SNkH_5288.jpg

Tilbake til oversikt

Videregående befalsutdanning 2 i Hæren


Krav til søker
  • Gjennomført og bestått befalsutdanning

  • Fast OR 6-grad med normalt tre år tjenesteerfaring på gradsnivået

  • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1

  • Inneha gyldig sikkerhetsklarering HEMMELIG eller tilfredsstille krav til å kunne få dette.

  • Registrert bestått årlig fysisk test iht. stillingens krav (2018).

  • Det er søkerens eget ansvar å kontrollere at korrekt og oppdatert informasjon er registrert i eget rulleblad.

+ Se flere krav


Om utdanningen

VBU 2 skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor kompani- og bataljonsrammen/tilsvarende. Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets Høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på 8 uker. Kursdato for 2019 er ikke avklart. 

 

 

karriere_2427_vbu2Hvem passer kurset for?<p> Primærmålgruppe for utdanningen er personell tilsatt i Hæren med grad OR 6, og som innehar stilling som kompanisersjant eller annen nøkkel- eller karrierestilling, eller som er tiltenkt en slik stilling i løpet av det neste året. Øvrige befal som tilfredsstiller formelle krav er også søknadsberettiget. </p> <p> <b>Følgende personell skal ikke søke VBU 2:</b><br /> <p> - Befal som pr 17. desember 2018 hadde fast grad OR 6 med grunnleggende offiserskurs (GOK) eller Krigsskolens kvalifikasjonskurs (KSKVAL).<br /> - Eller som pr 17. desember 2018 hadde fast grad OR 7 konvertert fra fast grad kaptein/kapteinløytnant eller høyere<br /> </p> <br /> Disse vil i løpet av våren 2019 få godskrevet VBU 2 i eget rulleblad. karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Hvor og når foregår utdanningen?<p> Utdanningen gjennomføres i regi av Forsvarets Høgskole ved Krigsskolen på Linderud og har en varighet på 8 uker. </p> karriere_2427_vbu2Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte kandidatene gjennomføres det en seleksjonsprosess hvor søkerne konkurrerer om plasser innenfor sin våpen – eller troppeart.

 

 

karriere_2427_vbu2Slik søker du<p>Kurset søkes av den enkelte på ved å fylle ut søknadsskjema på denne siden. Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Den enkelte kandidat er selv ansvarlig for at opplysninger om utdanning, tjenesteerfaring, og formelle krav til utdanningen er oppdatert og registrert i P3/SAP. </p> <p> Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Dersom du ikke tilfredsstiller de formelle kravene ut i fra data registrert i P3/SAP tas du ut av opptaksprosessen. Du har selv ansvar for at ditt militære rulleblad er oppdatert</p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Rangering av søkere<p>Kvalifiserte søkere vil blir rangert og tilbudt plass etter følgende kriterier:</p> <p> - Vurdering av relevans i forhold til målgruppe for kurset<br /> - Avdelingenes vurdering av potensial for videre tjeneste<br /> - Oppnådde tjenesteresultater<br /> - Tjenesteerfaring og – ansiennitet<br /> - Hærens behov for kompetanse<br /> </p>karriere_2427_vbu2
karriere_2427_vbu2Kunngjøring av kursplasser<p>Resultatet vil kunngjøres umiddelbart etter opptaksråd, og den enkelte vil få tilsendt tilbudsskriv på digipost eller i brevform til sin folkeregistrerte adresse. </p>karriere_2427_vbu2


Spørsmål om denne linjen?

Kursgjennomføring og innhold:
Kommandersersjant Totland på telefon 2309 9423


 

 

Publisert 11. januar 2019 15:03.. Sist oppdatert 3. mai 2019 08:47.