Øvelse Mjøsa etisk dilemmatrening Jostein Hestdal-23

Når kan du bruke makt?

​Som soldat i Heimevernet kan du bli satt til å utøve makt på vegne av samfunnet. Det er derfor viktig at du har satt deg inn i bistandsinstruksen som regulerer hvordan Forsvaret kan støtte politiet i Norge.

 
– Soldater må kjenne til hvilken myndighet de har når de bistår politiet og hvilken maktbruk som kan brukes for å løse tildelt oppdrag. Konsekvensen hvis de ikke kjenner regelverket er at de blir usikre og derfor blir mindre effektive i en stresset situasjon. Feil som skyldes  uaktsomhet hos soldaten kan også medføre ansvar for soldaten, forklarer Lars Morten Bjørkholt, sjefsjurist i Heimevernet.
 

Nødverge

På et skarpt oppdrag er det viktigste å huske på at man alltid kan utøve selvforsvar både for seg selv og andre, man kan også forsvare eiendom.
 
– Nødverge er en straffrihetsgrunn, og er en regel som bestemmer at du slipper straff fordi du eller noen andre ble angrepet. Når Forsvaret bistår politiet kan det også brukes makt i tråd med politiloven § 6. I korthet medfører det at man kan benytte nødvendig og forholdsmessig makt for å gjennomføre det oppdraget man er satt til å utføre, forklarer han.
 

Politimyndighet

Hvilke forutsetning har soldater i Heimevernet, med trening en gang i året, til å inneha politimyndighet?
 
– Det viktigste er at soldatene har kontroll på utstyr, våpen og kan behandle det tilfredsstillende. Vet man hva nødverge innebærer, så har man en meget solid plattform med tanke på maktbruk.
 
I forkant av et bistandsoppdrag bør soldatene få spesifikke føringer for det aktuelle oppdraget hvis situasjonen tillater det.
 
– Det kan for eksempel være at det gis tillatelse til maktbruk, om nødvendig dødelig maktbruk, for å stanse en som nettopp har begått en terrorhandling. Dette kan altså være maktbruk som går ut over nødvergeretten, som man alltid kan anvende. Er man i tvil så må man spørre, sier Bjørkholt.
 
Befalet har ansvar for å informere om bistandsinstruksen og hva den innebærer til HVs soldater. Det er likevel av egen interesse å sette seg godt inn i instruksen. Bjørkholt oppfordrer også Heimevernets soldater til å snakke med politifolkene når de er på oppdrag.
– Politiet kan gi råd og fortelle hvordan de utøver makt i sin daglige polititjeneste. 
Jeg anbefaler også å ta tak i distriktets jurister når de er inne til tjeneste. Spør de gjerne  om de kan holde undervisning om bistandsinstruksen, oppfordrer sjefsjuristen.
 

Etterforskning

Når soldater er satt til å utøve makt er det lett å tro at man blir skjermet som enkeltperson hvis man må ty til vold. Det stemmer ikke, man må være forberedt på at det kan bli en etterforskning selv om man ikke har gjort noe galt.
 
– Når man er satt til å utøve makt så må man tåle å bli sett i kortene. I mange tilfeller vil det være en lettelse for soldaten å få dokumentert på en profesjonell måte at vedkommende handlet rett, sier Bjørkholt.

Når kan politiet kan be om bistand?

20200324tk_I3877
  • Forebygging av anslag av særlige skadevoldende eller omfattende karakter, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur.
     
  • Ettersøking og pågripelse av personer som kan sette menneskers liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser i alvorlig fare.
     
  • Ulykker, naturkatastrofer og lignende for å verne menneskers liv og helse, eiendom og for å opprettholde ro og orden.

Bistandsinstruksen gjelder for Forsvarets bistand til politiet i fred, krise og krig.