Forsvarets helseregister

​Forsvarets helseregister er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

Forsvarets helseregister er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret. Som en konsekvens av den generelle verneplikten, innebærer dette i praksis at alle norske menn er registrert, samt de kvinner so m har vært ansatt i Forsvaret, har vært på sesjon, eller hadde fylt 17 år da ny sesjonsordning ble innført i 2010. Registerets formål er å kartlegge risiko knyttet til ulike tjenester, og gi grunnlag for forskning og statistikk som kan gi ny kunnskap om helsen til Forsvarets personell.

Historie

På 90-tallet var det en del uheldige helserelaterte saker for Forsvaret, for eksempel at det ble brukt ammunisjon med utarmet uran der norske styrker hadde tjenestegjort på Balkan, og Kvikk-saken. Forsvaret hadde ikke komplette registre over hvem som hadde vært utsatt for de ulike eksponeringene. Forsvarets helseregister ble opprettet for å kunne ta vare på relevante data, og for å ha hjemmel til å koble dem med andre registre. De første datainnsamlingene til Forsvarets helseregister var årlige spørreundersøkelser om helse og arbeidsmiljø til alle ansatte. Disse ble drevet med konsesjon fra Datatilsynet. I september 2005 ble registerets forskrift godkjent av Kongen i statsråd, og i april 2006 ble forskriften satt i kraft.

Organisasjon

I henhold til forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister er Forsvarsdepartementet tillagt den formelle rollen som databehandlingsansvarlig. Forsvarets sanitet er databehandler med det faglige og operative ansvar for registeret på vegne av Forsvarsdepartementet.
 

Innhold

Hvilke personopplysninger som kan behandles, er hjemlet i Forskrift om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister, § 1-8. I henhold til forskriften kan registeret inneholde personopplysninger, administrative opplysninger, medisinske opplysninger og opplysninger om arbeidsplassen. 

Opplysningen i Helseregisteret er hentet fra :

  • Forsvarets medisinske journalsystem, SANDOK.
  • Forsvarets personellsystem.
  • Spørreundersøkelser som omhandler helse, gjennomført i Forsvaret.
  • Folkeregisteret
  • Dødsårsaksregisteret


Lover

Forsvarets helseregister er hjemlet i helseregisterloven § 8 og forskrift om Forsvarets helseregister.


dine rettigheter

I Forsvarets personvernerklæring finner du generell informasjon om behandling av personppplysninger i Forsvaret. For å lese om dine rettigheter, se kappittel 8, Personvernerklæring for Forsvaret

Publisert 26. februar 2018 14:09.. Sist oppdatert 1. juli 2019 15:39.