Vardø_stor

Etterretnings­tjenesten

Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

Oppgaver

Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret, og støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold.

Tjenesten samler inn informasjon og varsler om forhold som kan true Norge og norske interesser. I tillegg støtter Etterretningstjenesten Forsvarets operasjoner i Norge og i utlandet.

Nordområdene står fortsatt i en særstilling for tjenesten. Den internasjonale utviklingen, endringer i trusselbildet, og Norges engasjement ute i verden har utvidet Etterretningstjenestens arbeidsområder.

FOKUS
Etterretningstjenestens årlige vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge

Oppgradering av GLOBUS-systemet

Moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS i Vardø sikrer fortsatt tilgang på viktig og relevant informasjon fra områder av stor nasjonal betydning.

Pil til høyre
Globus-byen-tint

Her holder Etterretningstjenesten til

HK_stor

Ulike informasjonskilder gir Etterretningstjenesten en situasjonsforståelse mot eventuelle trusler mot Norge og norske interesser.

 1. Etterretningstjenestens hovedkvarter: Lutvann i Oslo. Ledelse, administrasjon, bearbeiding, analyse og rapportering. 

  Etterretningstjenestens våpenskole: Lutvann leir i Oslo. Skolen tilbyr språk- og etterretningsutdanning. 

 2. Forsvarets stasjon Vardø: Vårberget, Vardø. Stasjonens fremste oppgave er å operere Globus-radarene som kartlegger bevegelser i luftrommet over Barentshavet og våre øvrige interesseområder i nord. Radarene samler også inn informasjon om aktivitet i verdensrommet.

 3. Forsvarets stasjon Fauske: Veten i Fauske, Nordland fylke. Stasjonen samler inn og analyserer informasjon fra utvalgte satellitter i verdensrommet. 

 4. Forsvarets stasjon Varanger: Thomaselv i Vadsø i Troms og Finnmark. Lytte- og peilestasjon. Stasjonen har også ansvar for et administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og en innsamlingsenhet på Viksjøfjell, begge i Sør-Varanger kommune.

 5. Forsvarets stasjon Andøya: Andenes, Nordland fylke. Stasjonen samler inn, analyserer og rapporterer maritim aktivitet i nordområdene. Stasjonen samarbeider tett med 333 skvadrons maritime overvåkningsfly. 

 6. Forsvarets stasjon Ringerike: Eggemoen, Ringerike. Innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet.

Regulering av Etterretningstjenesten

 1. Etterretningstjenestens rammer er regulert i Lov om Etterretningstjenesten fra 1998. I 2001 kom Instruks om etterretningstjenesten, med ytterligere utdypinger. 

  Loven og instruksen er hovedpilarne i Etterretningstjenestens rammeverk. Her beskrives det blant annet hvilken kompetanse Etterretningstjenesten skal ha til å utføre etterretningsoperasjoner. Slike operasjoner må være i samsvar med Etterretningstjenestens hovedformål, som er å sikre viktige nasjonale interesser. Det presiseres også at tjenesten skal være under norsk kontroll. 

  Det er dessuten klare begrensninger når det gjelder å utføre operasjoner mot personer og organisasjoner med tilknytning til Norge.

  Kongen i statsråd vedtok 13. oktober 2006 instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).Instruksen er gitt for å fremme samarbeidet mellom tjenestene, for å sikre at de samlede ressursene til tjenestene effektivt kan møte aktuelle trusler og sikkerhetsutfordringer, at tjenestene er koordinert og samordnet, og at ansvarsforholdene mellom tjenestene skal være klare.

  Stortingets kontrollutvalg for etteretning- overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, fører jevnlig kontroll med de respektive tjenstene. Utvalget skal ivareta den enkeltes rettssikkerhet og påse at tjenesten holder seg innenfor lovens rammer.