20180422MAD_3712

Forsvarets fellestjenester

Forsvarets fellestjenester (FFT) er felles stab og administrasjon for flere av Forsvarets avdelinger.

FFT består av

 1. Forsvarets arkivtjeneste (FAT) er sentralt postmottak og arkiv for Forsvaret og Forsvarsmateriell.

  FAT har det overordnede og utøvende ansvar for de operative (daglige) oppgavene innen post, arkiv- og dokumentasjonsforvaltning.

  Tjenesten omfatter også koordinering av innsynskrav, tilgjengeliggjøring av offentlig journal, forvaltning av historisk arkivmateriale samt forvalte feltposttjenesten. 

  FAT gir arkivfaglig råd og veiledning.

  Postadresse:

  Forsvarets arkivtjeneste

  Postboks 800, postmottak

  2617 Lillehammer

 2. Fører regnskap for hele Forsvaret. Alle fakturaer til og fra Forsvaret går via regnskapsadministrasjonen.

 3. Skal sikre at virksomheten til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med kravene i sikkerhetsloven. 

 4. Enheten skal utarbeide og implementere et overordnet regelverksystem. Dette regelverket skal sikre ledelsen god oversikt, effektiv styring og et regelverk av høy kvalitet. Deler av regelverket er tilgjengelig på nett. 

 5. Jobber med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner. Gjennom kunnskap om operasjoner og kunnskap om veteraner forbedres stadig Forsvarets oppfølging av veteranene.

  Forsvarets veterantjeneste samarbeider også med veteranorganisasjonene og en rekke andre aktører for å øke befolkningens kunnskap om veteraner og den innsatsen de har gjort, og gjøre tilbudene til veteraner og veteranfamilier bedre kjent. Veterantjenesten driver Forsvarets veteransenter, et tilbud til alle Forsvarets veteraner og deres familier. I tillegg forvaltes forsvarssjefens dekorasjoner av Forsvarets veterantjeneste.

 6. Er Forsvarets eget kommunikasjonshus. Forsvarets mediesenter kan levere produkter og gi råd innen tekstarbeid, medieanalyse, foto, video, design, digitale medium, heraldikk, profilering og rekruttering. Sjef Forsvarets mediesenter er ansvarlig redaktør for forsvaret.no. 

 7. Er et redaksjonelt uavhengig fagblad, med oppgave å formidle informasjon og debatt og Forsvaret. Innholdet er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. Hovedredaksjonen holder til i Oslo, med et eget lokalkontor for Nord-Norge på Bardufoss.

 8. Består av flere museer og arenaer for utstillinger knyttet til Forsvarets historie. Har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

  Les mer om Forsvarets museer her.

 9. Består av fem profesjonelle militærkorps: Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige norske marines musikkorps i Horten, Sjøforsvarets musikkorps i Bergen, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Hærens musikkorps i Harstad. De norske militærkorpsene løser en rekke seremonielle, konstitusjonelle og konserterende oppdrag både i og utenfor Forsvaret.

  Les mer om Forsvarets musikk her

 10. Organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret. Legger til rette for tros- og livssynsundervisning, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål samt tilbyr sjelesorg og kirkelige og andre seremonier og tjenester. 

 11. Fellesbetegnelse for kommandantskapene på Forsvarets sju historiske festningsanlegg: Akershus festning, Bergenhus festning, Kristiansten festning (inkludert Hegra festning), Fredriksten festning, Kongsvinger festning, Oscarsborg festning, Vardøhus festning. 

 12. Akershus festning utgjør er av Norges fineste og eldste kulturmiljøer. Festningen har status som nasjonalsymbol på grunn av sin rolle som sete for konge- og statsmakt. I dag er Akershus festning hovedsete for Statsministerens kontor, Forsvarets politiske og militære ledelse, samt flere av Forsvarets fellesavdelinger.

  Oppgaven til Akerhus kommandantskap er å holde Akerhus festning i militær hevd, og hovedoppdraget er å representere Forsvaret lokalt ved merkedager, seremoniell og protokoll, samt i det sivil-militære kultursamarbeidet.

 13. Tillitsvalgtordningen er en samarbeidsordning mellom vernepliktige inne til førstegangstjeneste og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, samt den politiske ledelsen.

  Tillitsvalgtordningen setter soldaten i sentrum. Det vil si at ordningen jobber for en forbedring av soldatenes ivaretakelse og rettigheter under tjeneste. Ordningen er også vesentlig for å sikre soldatenes medbestemmelse i saker som angår de vernepliktige.