aktuelt_2466_tingharvernepliktaktuelt_2466_tingharverneplikthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20836/media/PubImages/20180425jve-4050.jpg

Rekvisisjonsordningen

Biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser. Norge er avhengig av dette for å drifte det normale samfunnet, men avhengigheten av ressursene vil også være der om vi havner i en krise eller krig.

For å sikre operativ evne kan Forsvaret med hjemmel i rekvisisjonsloven med forskrift rekvirere biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser i gitte tilfeller om dette er nødvendig for krigsmakten.

Du kan i løpet av 2020 motta et varsel fra Forsvaret om forhåndsrekvisisjon av en ressurs som er i private eie. Forsvaret vil sende rekvisisjonen via tjenesten Altinn. Rekvisisjonsordningen betyr at du er pliktig å stille gjenstander til rådighet for Forsvaret når situasjonen krever det.

HVA BETYR DET FOR DEG?

Dersom du mottar en forhåndsrekvisisjon via Altinn betyr det at du besitter en ressurs som Forsvaret anser som nødvendig å rekvirere for å løse sine oppdrag i en krise/krigssituasjon.  Det vil si at du må stille ressursen eller arbeidsytelser til Forsvarets disposisjon i en gitt situasjon. Det fremkommer av dokumentasjonen du mottar hvordan du skal forholde deg.

Forsvaret gjennomfører øving og trening hele året.  Dersom du besitter en ressurs som Forsvaret ønsker å trekke inn i øvingssammenheng kan du bli forespurt om stille ressursen til disposisjon.  Dette vil være frivillig og reguleres av lover og regler for offentlige anskaffelser. Det inngås en leieavtale.

I en krigssituasjon vil det etter krig slutt bli gjennomført en skjønnsnemnd og eventuell erstatning dekket av statskassen. 

Det er viktig å påpeke at sivile ikke vil bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

Gjeninnført ordning

Under den kalde krigen mottok mange av Norges befolkning et «Krigstjenestekort". Dette kortet dokumenterte at ressursen du eide kunne brukes av Forsvaret i krig. Nå gjeninnføres denne ordningen, i ny drakt, gjennom et nytt elektronisk konsept utviklet av Forsvaret.

Rekvisisjonssystemet skal sikre at i en krig kan militære myndigheter rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.
­­

Trusselbildet ser annerledes ut nå enn for tjue år siden. Terroranslag og hybrid krigføring stiller krav til kortere klartider samt behovet for rask tilgang til ressurser Forsvaret ikke dekker selv med militært materiell.

Hva sier loven?

Rekvisisjonsloven med forskrift gir militære myndigheter lov til å rekvirere utstyr som er nødvendig i en krise eller krigssituasjon. Loven skal sikre Forsvarets stridsevne, og gir hjemmel til å rekvirere kjøretøy, fartøy, eiendom, bygningsmasse etc. Den gir også disposisjonsrett over fabrikker, verksteder, kraftverk og alle salgs transport- og sambandsmidler. Rekvisisjonsordningen bidrar til å sikre Forsvaret stridsevne.

Hva er den nye ordningen?

Den nye ordningen er at det er utviklet en digital ressursdatabase som inneholder opplysninger om ulike ressurser som kan forhåndsrekvireres.  Løsningen benyttes også for utsendelse av rekvisisjoner til det sivile samfunn gjennom godkjente sikkerhetsløsninger.  Alt personell som er i innbefatning med løsningen er sikkerhetsklarerte og godkjente brukere. 

Forsvaret har opprettet ressursdatabasen for å synliggjøre hvilke ressurser Forsvaret vil kunne ha behov for og som kan rekvireres. Forsvaret gjennomfører kontinuerlig kartlegging av hvilke ressurser Forsvaret vil ha behov for i en gitt situasjon som f.eks. krig. Utviklingen av et helhetlig rekvisisjonssystem eller konsept for Forsvaret i fredstid gir en rekke fordeler. Her kan nevnes:

  1. Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver gjennom forberedt rekvisisjon fra det sivile samfunn. 
  2. Det skaper forutsigbarhet ved at sivile systemer i fredstid blir øremerket basert på gjennomtenkte og kvalitative behov.
  3. Forhåndsplanlegg utnyttelse gjennom mottak, drift, vedlikehold og tilbakelevering av rekvirerte systemer/ressurser.

Et varsel om militær rekvisisjon blir sendt ut av Forsvaret via tjenesten Altinn på ressurser eller tjenester som forhåndsrekvireres. At en ressurs blir forhåndsrekvirert innebærer at eier av ressursen må stille denne til rådighet dersom rekvisisjonsloven trer i kraft. Loven trer i kraft når Regjeringen eller kongen i statsråd bestemmer at loven kommer til anvendelse.

Forhåndsrekvireringen påvirker ikke din daglige bruk av ressursen.

 

 

aktuelt_2466_tingharvernepliktaktuelt_2466_tingharverneplikthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20842/media/PubImages/Øvelse Håløyg HV-14 SHV Salten 060916 Jostein Hestdal52.jpg

 

 

Spørsmål og svar om rekvisisjonSpørsmål og svar om rekvisisjon<p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><strong></strong></p><p><strong>Hva er bakgrunnen for at Forsvaret forhåndsrekvirerer nå?</strong><br><strong> </strong>Stortingsproposisjon 151 S (2015-2016) sier: Forsvarets ambisjonsnivå og krav til beredskap må endres i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon, fremtidens internasjonale operasjoner og Forvarets vesentlige bidrag til samfunnets samlede beredskap.  Det er særlig viktig å styrke beredskapen og evnen til å håndtere de mest omfattende oppgaver: forsvar mot trusler, anslag og angrep.</p><p>Stortinget besluttet å ha økt fokus og bruk av totalforsvaret med sivil-militært samarbeid. Forsvaret brukte tidligere forhåndsrekvisisjonsinstituttet til å planlegge sine behov i krigstid. Dette har imidlertid ligget brakk over lengre periode, men det hentes nå frem igjen i en fornyet digital versjon.</p><p>Dette betyr at sivile ressurser på nytt vil bli forhåndsrekvirert, slik som på åtti-nitti tallet. Forberedelse av rekvisisjoner og utskriving av forhåndsrekvisisjoner gjennomføres i fredstid basert på Forsvarets behov.</p><p><strong>Hva ligger det i utrykket «beredskap» og «forhåndsrekvisisjon»?</strong> <br> Beredskap vil si evne til å reagere i rett tid, på rett sted, med tilstrekkelig kapasitet. Begrepet knyttes normalt til planlegging, forberedende tiltak og reaksjonstid. Forhåndsrekvisisjon vil si at en sivil ressurs eller ytelse pekes ut av Forsvaret og det sendes ut forhåndsvarsel til eieren om rekvisisjon når situasjon krever det (krise og krig). Ressursen er plukket ut etter en behovsvurdering av hva Forsvaret trenger i en gitt situasjon for å løse sine oppdrag.      </p><p><strong>Hva betyr det at noe er «forhåndsrekvirert» vs. «rekvirert»?</strong><br><strong> </strong>Forsvaret kan rekvirere direkte eller forhåndsrekvirere. Direkte rekvisisjon skjer på stedet, uten forhåndsvarsel. Dette krever at lov om militære rekvisisjoner kommer til anvendelse i form av at Regjeringen eller kongen i statsråd gir sin tilslutning.   </p><p>Forberedt rekvisisjon (forhåndsrekvisisjon) gir Forsvaret mulighet til å velge ut ressurser som Forsvaret vil kunne få behov for i krigstid eller når en ekstraordinær situasjon krever det. At noe er forhåndsrekvirert får ingen innvirkning for eieren av ytelsen før Norge er i krig eller regjeringen bestemmer at rekvisisjonsloven kommer til anvendelse. </p><p><strong>Får jeg erstatning / kompensasjon?</strong> <br> Rekvisisjonsloven har bestemmelser om kompensasjon og erstatning ved militær rekvisisjon. Skade og tap kompenseres ved økonomisk oppgjør i etterkant på bakgrunn av skjønnsnemndens beslutning basert på tilstandsrapporter ved inn- og tilbakelevering av ressursen. Det vil bli gjennomført mottakskontroll og kontroll ved tilbakelevering.</p><p><strong>Hvem er det som bestemmer når Forsvaret kan rekvirere?</strong> <br> Regjeringen eller kongen i statsråd fatter beslutning om når Forsvaret kan iverksette rekvisisjon. </p><p><strong>Kan jeg klage på rekvisisjonen eller søke om unntak?</strong> <br> Rekvisisjon er unntatt klagebehandling, jf. forskrift om militære rekvisisjoner § 35.  I rekvisisjonen vil det bli opplyst om muligheter for å søke om unntak, i de tilfeller det er aktuelt.  Forsvaret vil ved rekvisisjon gjøre vurderinger knyttet til ressurser som av ulike hensyn ikke bør rekvireres. Dette kan være ressurser som av beredskapsmessige hensyn tilhører andre etater/enheter som inngår i totalforsvaret.</p><p><strong>Er jeg pliktig til å stille med forhåndsrekvirert ressurs?</strong><br><strong> </strong>Ja, du er pliktig til å levere ressursen/ytelsen, jamfør rekvisisjonsloven § 8. Den som forsettlig eller uaktsomt uten lovlig grunn unnlater å etterkomme rekvisisjon eller motsetter seg eller søker å hindre gjennomføringen, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, jf. lov om militære rekvisisjoner § 20.</p><p><strong>Hva skjer om jeg ikke møter opp eller kommer for sent?</strong><br><strong> </strong>Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte eller kommer for sent.</p><p><strong>Hva om jeg er bortreist når rekvisisjonen blir iverksatt?</strong><br><strong> </strong>Du er pliktig til å varsle Forsvaret så snart som mulig dersom du blir forhindret i å møte eller kommer for sent.</p><p><strong>Hva skjer hvis jeg selger ressursen. Følger rekvisisjonen ressursen? </strong><br><strong> </strong>Dersom ressursen selges opphører rekvisisjonen.</p><p><strong>Må jeg gi beskjed til Forsvaret om at jeg selger ressursen?</strong><br><strong> </strong>Det er ikke nødvendig å gi beskjed om salg av kjøretøy. For andre ytelser kan det være nødvendig å melde tilbake. Dersom dette er nødvendig vil det fremgå av rekvisisjonsmeldingen.</p><p><strong>Må jeg gi beskjed til Forsvaret hvis jeg flytter? </strong> <br> Nei, det er ikke nødvendig med varsling.</p><p><strong>Hva skjer når det er gått fem år. Kan Forsvaret forlenge rekvisisjonen?</strong><br><strong> </strong>Etter fem år opphører rekvisisjonen dersom ikke ny rekvisisjonsmelding mottas.</p><p><strong>Er jeg som person rekvirert eller bare ressursen?</strong> <br> Dersom ikke det fremgår av rekvisisjonsmeldingen at du er rekvirert gjelder rekvisisjonen kun ressursen, men du plikter å møte med ressursen på oppgitt sted.  Følg anvisningen i forhåndsvarselet.</p><p><strong>Kan sivile bli satt til å utføre stridshandlinger?</strong><br><strong> </strong>Sivile vil ikke bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.</p><p><strong>Hva betyr «sivil ressurs» eller «sivil ytelse»?</strong><br><strong> </strong>Dette er ressurser og ytelser som tilhører det sivile samfunn. Det kan være varer og annet løsøre, husrom, bygninger, transport/sambandsmidler, fabrikker, verksteder, arbeids- og produksjonsytelser. Jamfør lov om militære rekvisisjoner § 1.</p><p><strong>Hva skjer dersom rekvisisjonen iverksettes. Hvordan blir jeg varslet?</strong><br><strong> </strong>Du vil bli varslet gjennom ulike media som radio, fjernsyn, nettaviser, SMS o.l., alle egnede kanaler.</p><p><strong>Hvor lang tid får jeg på meg til å stille med rekvirert ressurs?</strong><br><strong> </strong>Tid og sted angis i rekvisisjonsmeldingen. Du plikter å levere så raskt som mulig etter at du har mottatt varsel om oppmøte.</p><p><strong>Hvordan kommer jeg meg hjem etter å ha levert fra meg bilen?</strong><br><strong> </strong>Forsvaret vil ivareta løsning for hjemtransport.</p><p><strong>Får jeg tilbud om erstatningsressurs i den tiden min ressurs er rekvirert?</strong><br><strong> </strong>Nei. <br></p>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=95


 

 

aktuelt_2466_tingharvernepliktaktuelt_2466_tingharverneplikthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20838/media/PubImages/20190918SS_3.jpg


Publisert 15. januar 2020 12:58.. Sist oppdatert 31. januar 2020 13:53.