tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18544Nasjonal veterankonferanseDen nasjonale veterankonferansen arrangeres årlig for å styrke veteransamarbeidet i Norge./media/PubImages/ml2014-4753.jpg

NASJONAL VETE​RANKONFERANSE 2019

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
5. til 6. november​.


Den nasjonale veterankonferansen blir i 2019 arrangert i Kristiansand. Dette er en fagkonferanse som samler de som jobber med oppfølging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteranene har erfaring fra krevende og komplekse situasjoner, oppgaveløsing under tidspress og ​møte med vanskelige verdispørsmål. Alt dette er verdifull kompetanse både for Forsvaret, men også for samfunnet. På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

Les mer om noen av årets foredragsholdere lenger ned på siden.

Årets konferanse vil i hovedsak berøre disse temaene:

– Ansvar og belastninger ved tjeneste i internasjonale operasjoner
– Ivaretakelse, oppfølging og betydningen av soldatens nærmeste familie
– Kommunal ivaretakelse: metode, effekter og oppfølging

I tillegg er konferansedeltagerne invitert til forsvarssjefens festmiddag. Samme kveld arrangeres også forsvarssjefens veterankonsert i Kristiansand domkirke. Konferansedeltagerne inviteres til denne konserten, som også er åpen og gratis for veteraner og andre.

Påmelding

Veterankonferansen er for alle som møter veteraner i profesjonell sammenheng – både i og utenfor Forsvaret. Det innebærer også kommunale og regionale beslutningstakere og saksbehandlere for tjenesteytende etater.

Det er gratis å delta på konferansen, men den enkelte må selv dekke reise og overnatting. Det vil bli gjort en utvelgelse blant de som ønsker å delta på konferansen. Etter at du har meldt deg på via skjemaet under vil du få en e-post med informasjon om du har fått plass eller ikke.

Fyll ut skjemaet for å melde deg på Nasjonal veterankonferanse 2019

Gå til skjema


Påmeldinger behandles ca. en gang i uken.

Konferansen vil som tidligere år også bli streamet på nett, slik at det er mulig å følge foredragene uten å delta på selve konferansen.


Publisert 7. januar 2019 14:25.. Sist oppdatert 10. oktober 2019 12:49.

Foredragsholdere

På den nasjonale veterankonferansen møter du en rekke foredragsholdere med mange forskjellige vinklinger på veteransaken. Her er noen av de som står på scenen i år:


Sjefsansvaret

Brigader Lars Lervik

Hvordan kjenner du på ansvaret som sjef når du sender ut soldater?

Lars Lervik er sjef for Brigade Nord, som er en samlebetegnelse for kampavdelingene i Hæren. Han har en bred bakgrunn fra Forsvarssektoren hvor han blant annet har vært sjef for Telemark bataljon og avdelingsleder i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.

Lars Lervik kommer til Nasjonal veterankonferanse 2019 for å snakke om ansvar. Det ansvaret han som sjef kjenner på ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner vel vitende om at kanskje ikke alle kommer hjem igjen.

Les mer

«Å miste noen, men samtidig fortsette jobben»

Sersjantmajor Rune Wenneberg

Hærens første sjefssersjant

Rune Wenneberg er Hærens sersjantmajor. Han har bred erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Telemark bataljon. Wenneberg var sjef for en task unit i Afghanistan når Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i 2011.

Rune Wenneberg kommer til veterankonferansen for å snakke om hvordan han som sjef klarte å motivere soldatene som hadde opplevd å miste en av sine egne til å reise ut igjen og fortsette på jobben dagen etter. Han vil også snakke om hvordan det er, rent personlig, å måtte håndtere sine egne følelser etter en slik hendelse – og samtidig skulle være et godt forbilde for soldatene – og få de til å gjøre de riktige tingene?

Les mer

«Kompetansekurs til alle landets kommuner»

Belinda Ekornås

Gratis kurs til alle landets kommuner

Belinda Ekornås er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst.

RVTS har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste laget en pakke med kompetansehevende kurs om militært innsatspersonell, som tilbys gratis til alle landets kommuner. Denne kurspakken består av fem forskjellige kurs. Ett for beslutningstakere i kommunen, ett for fastleger, ett for helsepersonell, ett for lærere og barnehageansatte og ett for veterankontakter i kommunene.

Belinda Ekornås kommer til Nasjonal veterankonferanse for å fortelle mer om disse kursene, med spesielt fokus på kurset for lærere og barnehageansatte.

Les mer

«Veteranarbeidet i Horten kommune – nå og fremover»

Helge Etnestad

Hvordan jobber Horten kommune for veteranene – både i egen kommune og for resten av landet?

Helge Etnestad er samfunnsplanlegger og veterankontakt i Horten kommune, med bred erfaring fra lederoppgaver i offentlig og ideell sektor.

Han kommer til konferansen for å fortelle om Horten kommunes veteranarbeid. For å imøtekomme behov for kompetanse og ivaretakelse av veteranene og deres nærmeste, er det stort behov for opplæring i kommunene. Helge Etnestad vil fortelle om det initiativet Horten kommune har tatt for å etablere et e-læringstilbud til fri bruk i de kommuner i landet som ønsker det. Opplæringen skal være god, fleksibel og tilpasset relevant personell i det mangfoldige utfordringsbildet som kommune-Norge møter.

Les mer

«8. mai: Frigjørings- og veterandagen»

8. mai

Hvordan ble frigjøringsdagen 8. mai også til veterandag? Hvordan har den utviklet seg?

Gjennom en samtale om frigjørings- og veterandagen 8. mai vil Torunn Laugen Haaland og Hans J. Røsjorde gi deg innblikk i hvordan dagen ble til og hvordan den har utviklet seg siden innføringen.

Torunn Laugen Haaland forsker og underviser ved Forsvarets høgskole. Hun har blant annet skrevet om utviklingen av den norske militære profesjonen, og om erfaringslæring og minnemarkering knyttet til den norske militære innsatsen i Afghanistan. Hun har tidligere vært dekan ved FHS. Hun vil snakke om hvordan den nasjonale markeringen av 8. mai har endret seg fra å være en dag for å minnes frigjøringen til å bli en dag for å anerkjenne og hedre de militære.

Hans J. Røsjorde er tidligere Stortingsrepresentant, og ledet Forsvarskomiteen i 12 år. I sin kontakt med veteranorganisasjoner dannet etter 2. verdenskrig ble det klart for ham at det opptok denne gruppen veteraner hvordan markeringer skulle ivaretas etter hvert som tiden krevet sitt. Nye grupper av veteraner kom også til gjennom internasjonale militære engasjementer og gjennom den kalde krigs konsekvenser. Røsjorde fremmet derfor et representantforslag om å innføre en veterandag for «tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker». Alle partier ga sin støtte til forslaget og dermed ble grunnmuren lagt for den markering av våre veteraners innsats som nå har funnet sin form.

Les mer

«Når en av soldatene dine ikke kommer hjem»

Mart de Kruif

Hvordan påvirker tjenesten en sjef, soldatene og deres venner og familie?

Mart de Kruif har tjenestegjort nærmere førti år som offiser i den nederlandske hæren. I denne perioden har han blant annet vært sjef for den nederlandske Hæren samt sjef for Regional Command South i Afghanistan som er en styrke bestående av 45000 soldater fra 24 forskjellige nasjoner. Under oppholdet i Afghanistan opplevde han å miste en av sine soldater.

De Kruif kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvordan tjeneste i militære operasjoner kan påvirke en sjef, soldatene og deres venner og familie.

Les mer

«Fylkesmannen og kommunene»

Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmannens rolle i utviklingen av kommunale veteranplaner.

Velgerd Svarstad Haugland har vært Fylkesmann i Oslo og Akershus fra 2011, og fortsetter som Fylkesmann for Oslo og Viken fra 2019. Tidligere har hun vært stortingsrepresentant i tre perioder, og også bekledd to statsrådsposter.

Fylkesmennene i Norge har fått et oppdrag om å oppfordre kommunene til å lage kommunale veteranplaner. Det er i en kommune den enkelte veteran bor, og det er der de som trenger det skal få oppfølging fra det sivile. Et annet viktig aspekt er kommunenes rolle i å anerkjenne veteranene. På veterankonferansen vil Haugland snakke om dette, og Fylkesmannens oppdrag i å sørge for at det dagligdage også får gode løsninger.

Les mer

«Politi i en internasjonal operasjon»

Halvor Hartz

Hvordan er det å delta som politi i en internasjonal operasjon?

Halvor Hartz er pensjonert lensmann i Modum. Han var ansatt i politi og lensmannsetaten fra 1971–2010 og har deltatt i flere ulike internasjonale operasjoner på Balkan og i Afghanistan. Han har også jobbet i Justisdepartementet med ansvar for å sende norske polititjenestemenn og -kvinner i internasjonale operasjoner. I tillegg har han tjenestegjort i FNs hovedkvarter i New York, med ansvar for å bemanne og følge opp FNs politikontingenter.

På veterankonferansen vil Hartz fortelle sin historie om hvordan det er å delta som politi i en internasjonal operasjon.

Les mer

«Familiens betydning»

Oberstløytnant Tore Tveitstul

I et militærpsykiatrisk perspektiv

Tore Tveitstul er psykiater og sjef for Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS) – en del av Forsvarets Sanitet (FSAN). Han er selv veteran, med flere kontingenter i Afghanistan i perioden 2007–2011. Avdelingen han leder er et spisskompetent supplement til det sivile helsevesenet, for veteraner. I tillegg driver IMPS med sakkyndighetsarbeid, forskning, undervisning og operativ støtte før, under og etter internasjonale operasjoner.

Tore Tveitstul kommer til veterankonferansen for å snakke om familiens betydning og hvorfor Forsvaret er opptatt av familien. Han vil se dette ut ifra et militærpsykiatrisk perspektiv.

Les mer

«Hvorfor er det viktig å ivareta familiene?»

Tommy Bakkehaug

Hvordan har Kystjegerkommandoen fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner?

Tommy Bakkehaug er sjef for Kystjegerkommandoen, en avdeling som har opplevd å få skadet personell i operasjoner og tapt personell i og utenfor tjeneste. Han har variert tjeneste fra operativ avdeling, skoleavdeling og fra operasjonelt nivå i Forsvaret. I 2007 var han sjef operasjon i PRT Meymaneh i Afghanistan, hvor Ronny Kristoffersen ble såret i strid i bakhold og Kristoffer Sørli Jørgensen ble drept av en veibombe.

Bakkehaug vil snakke om hvorfor Kystjegerkommandoen har fokus på å inkludere og ivareta de ansattes familier i daglig tjeneste, før, under og etter operasjoner. Dette gir synergier som kommer de ansatte, deres familier, Forsvaret og samfunnet til gode

Les mer

«Trivsel blant barn av danske veteraner»

Anni B. S. Nielsen

Hvordan trives veteranbarn? En dansk studie gir deg svaret.

Anni Brit Sternhagen Nielsen, ph.d., statsviter og sykepleier, er seniorforsker ved det danske veteransenteret. Hennes forskning omfatter lengevarende studier av fysisk og psykisk helbredelse i forskjellige populasjoner.

På veterankonferansen presenterer hun resultater fra en større dansk studie (Børn af veteraner, 2018), som har undersøkt trivsel (mentalt, familieliv, skolegang, venner, fars psykiske problemer) blant 7-, 11- og 15-årige barn ab veteranfedre. Overordnet viser studien at de aller fleste barn av veteraner trives godt, helt på linje med andre barn i Danmark. Men studien viser også at enkelte veteranbarn opplever mer stress i hverdagen, og trives dårligere psykisk enn barn generelt. På veterankonferansen får du hele bildet fra studien.

Les mer

«Hvilken støtte trenger veteranfamilien?»

Frode Thuen

Hvilke belastninger og utfordringer møter forsvarsfamiliene?

Frode Thuen er psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet og en av landets mest profilerte samlivseksperter og parterapeuter. Han har blant annet en ukentlig samlivsspalte A-magasinet, og har omfattende erfaring med å holde samlivskurs, også for ansatte i Forsvaret.

I dette foredraget fokuserer han på belastninger og utfordringer som særlig kan gjøre seg gjeldende for forsvarsfamiliene, og som kan påvirke samlivet og familielivet deres. Han drøfter også hvordan Forsvaret best kan støtte familiene, og ikke minst hva den enkelte forsvarsansatte og hans/hennes partner selv kan gjøre for å ha et godt og stabilt samliv og familieliv.

Les mer

«Posttraumatisk vekst»

Kristin Glad og Andreas Nordstrand

Sosial støtte for å forebygge stresslidelser hos veteraner

Kristin Glad er psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (NKVTS). Orlogskaptein Andreas Nordstrand er psykolog og forsker ved Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS).

Begge jobber med doktorgrader innenfor posttraumatisk vekst. Glad med fokus på ungdom som var på Utøya 22. juli, Nordstrand med fokus på afghanistanveteraner.

Et av de viktigste funnene som er gjort i traumeforskningen er at sosial støtte er en av de viktigste faktorene for å bearbeide traumatiske opplevelser. Glad og Nordstrand kommer til Nasjonal veterankonferanse for å snakke om hvorfor familien og sosial støtte er en så viktig faktor for å forebygge stresslidelser hos veteraner.

Les mer

Dag 1
tirsdag 5. november

08:00–10:30 Innsjekk/registrering


10:30 Konferansen starter


Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Velkomsthilsen ved ordfører i Kristiansand kommune
Veteranoppfølging i et arbeidsperspektiv ved statssekretær Vegard Petter Einan i Arbeids- og sosialdepartementet
Veteranoppfølging i et helseperspektiv ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet
Sjefsansvaret ved brigader Lars Lervik


12:00–13:00 Lunsj


Å miste noen, men samtidig fortsette jobben ved sersjantmajor Rune Wenneberg
Debatt: «Samfunnsansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner»


Pause


Oppfølging av veteranenes familier og barn ved Barne- og familiedepartementet
Kompetansekurs til alle landets kommuner ved Belinda Ekornås fra Regionalt senter for Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) øst
Kommunal veteranivaretakelse i Horten ved veterankontakt Helge Etnestad


Pause


Samtale: Frigjørings-og veterandagen 8. mai med tidligere stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde og forsker Torunn L. Haaland
Når en av soldatene dine ikke kommer hjem ved tidligere hærsjef i Nederland Mart de Kruif


16:30 Konferansedag 1 slutt


18:00 Forsvarets veterankonsert med utdeling av Forsvarets veteranpris i Kristiansand domkirke


20:00 Forsvarssjefens festmiddag

Dag 2
onsdag 6. november

08:30 Åpning dag 2


Utviklingen i veteranivaretakelsen ved ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet Kjersti Klæboe
Fylkesmannens ansvar ved fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland


Pause


Familiens betydning ved oberstløytnant Tore Tveitstul fra Forsvarets sanitet/Institutt for militærpsykiatri og stressmestring
Hvorfor er det viktig å ivareta familiene? ved kommandørkaptein Tommy Bakkehaug
Trivsel blant barn av danske veteraner ved seniorforsker ved det danske veteransenteret Anni B. S. Nielsen


Pause


Hvilken støtte trenger veteranfamilien? ved psykolog og professor Frode Thuen
Veteranhistorie ved sjefssersjant Odd-Einar Nygård


12:05–13:00 Lunsj


Posttraumatisk vekst ved Kristin Glad og Andreas Nordstrand
Å være politi i en internasjonal operasjon ved politiveteran Halvor Hartz
Ansvaret ved å sende soldater ut i internasjonale operasjoner ved forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen


14:30 Konferansedag 2 slutt Tidligere konferanser

 

 

tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2018/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2018/media/PubImages/20161018JPH_Siri%20Lill%20MannesJostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2018Den nasjonale veterankonferansen ble i 2018 arrangert på Lillehammer.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6871
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_nvk_2017/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2017/media/PubImages/ml2017-6412.jpgVeterankonferansen 2017Den nasjonale veterankonferansen ble i 2017 arrangert i Sandefjord.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6872
tjeneste_1602_veterankonferansen20tjeneste_153_nasjonalveterankonfe/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterankonferansen/2016/media/PubImages/20161019JPH_SJFST4Jostein%20Hestdal.jpgVeterankonferansen 2016Den nasjonale veterankonferansen ble i 2016 arrangert av Heimevernet i Stavanger.tjeneste_1602_veterankonferansen20http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6873