karriere_1575_etterretningihaerenkarriere_1575_etterretningihaerenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20337/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpeg

Etterretnings­bataljonen

Vi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.

Etterretningsanalyse

Menneskebasert innhenting

Elektronisk krigføring

Fjernoppklaring

Menneskebasert innhenting (MI)

Menneskebasert innhenting er en unik etterretningsdisiplin der du lærer å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker, og hvordan dette utnyttes for å hente inn informasjon. Tjenesten er spennende og utradisjonell, og er et effektivt bidrag i nåtidens konfliktbilder. Jobben utføres på tvers av ulike menneskelige miljøer, og er avhengig av mangfold blant operatørene for å ivareta fleksibilitet og tilpasningsevne.

MI-operatør

 • Er du nysgjerrig og kreativ?
 • Vekker du tillit hos andre?
 • Er du lei av kjedelige dager på kontoret?

Som MI-operatør vil du jobbe med å identifisere, vurdere og anvende menneskelige kilder for å hente inn kritisk informasjon.

Les mer
MI-analytiker

 • Er du nysgjerrig på å forstå komplekse miljøer og sammenhenger?
 • Klarer du å vurdere om noe er basert på følelser eller fornuft?
 • Finner du raskt frem til kjernen i en problemstilling?

Som MI-analytiker bearbeider og analyserer du informasjon fra menneskelige kilder. Du vil være i senter av MI-operasjoner, og skape orden i kaos.

Les mer
ODS-operatør

 • Tenker du ukonvensjonelt?
 • Er du løsningsorientert i uforutsette situasjoner?
 • Er du streetsmart og årvåken?

Som ODS-operatør bidrar du til MI-operasjoner gjennom overvåkning, dokumentasjon og sikkerhetstiltak (ODS). Man må ha stor evne til å tilpasse seg nye og ukjente miljøer, og vil jobbe både selvstendig og i samvirke med MI-operatører.

Les mer


Kompetanse og utdanning er et godt grunnlag for tjenesten, men ikke en nødvendighet. Det er erfaringene du har gjort deg i livet og dine personlige egenskaper som er viktigst hos oss. Mange har egenskapene vi ser etter, men ikke alle har den unike sammensetningen. Dersom du er i tvil om det er deg vi ser etter oppfordrer vi deg til å sende oss en søknad.

Etterretningsanalytiker

 • Liker du å søke etter å forstå det store bildet?
 • Finner du det spennende å vurdere fremtidige utviklingstrekk?
 • Motiveres du av å være rådgivende deltaker i viktige beslutningsfora?

En etterretningsanalytiker er en fagekspert som jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst.Les mer
Fjernoppklaring

Feltoperatør

En feltoperatør jobber med å innhente informasjon for beslutningstakere. Oppdragene løses i små patruljer ofte langt unna andre egne avdelinger, hvor man må klare seg alene og uten støtte fra andre.


 • Er du en særdeles fysisk og mentalt robust person som aldri gir opp?
 • Er du en person som ser løsninger der andre ser problemer?
 • Har du lyst til å gjennomføre skjulte innhentingsoperasjoner?

Som feltoperatør vil du være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. En feltoperatør er en del av en fjernoppklaringspatrulje som har til oppdrag å innhente informasjon, primært gjennom overvåkning. I den hensikt å skape plan- og beslutningsgrunnlag for militære sjefer på taktisk og operasjonelt nivå.

Les merElektronisk krigføring (EK)

Elektronisk krigføring innebærer å ta i bruk elektroniske hjelpemidler for å fange opp informasjon om fienden.


EK-operatør

 • Er du nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer?
 • Er du praktisk anlagt og har evnen til å jobbe systematisk?
 • Trives du i felt over lengre perioder?

En EK-operatør innhenter informasjon gjennom fiendens bruk av samband. EK-operatøren leverer relevant og rettidig etterretning gjennom å benytte avansert måleutstyr i felt for å identifisere, avlytte og lokalisere fiendtlig radiotrafikk.

Les mer

Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse.

EBN ønsker å rekruttere nye kolleger til stillinger som operatør eller analytiker innenfor menneskebasert innhenting (HUMINT), elektronisk krigføring (EK), innhenting fra åpne kilder (OSINT), bildeinnsamling og tyding (IMINT), etterretningsanalyse og fjernoppklaring. 

Avdelingen verdsetter søkere med variert utdanning, bakgrunn og erfaring, og mener at et mangfold blant ansatte styrker vårt arbeidsmiljø og etterretningsarbeid. I tillegg til behov for forskjellige personlige egenskaper og erfaringer, har de ulike stillingene også krav til fysisk og psykisk robusthet.

Ved å jobbe hos oss vil du oppdage en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme stadig endrende sikkerhetsbehov. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt. Som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker i EBN vil du være blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold.

Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

OFTE STILTE SPØRSMÅL SØKNAD OG SELEKSJONSPROSESS

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvor søker jeg og hvilken dokumentasjon må legges ved søknaden?<p> Du kan levere din søknad elektronisk på forsvaret.no. Inne i søknadsportalen vil vi be om CV, selvbiografi, søknadstekst (motivasjon), attester fra utdanning (fra og med videregående skole) og yrkespraksis. I tillegg må du fylle ut en egenerklæring om helse. Søknadsfristen for etterretningsanalytiker er i begynnelsen av januar for ansettelse 1. august samme år. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere flere søknadsfrister i løpet av året?<p> De aller fleste stillingene vi utlyser har søknadsfrist i begynnelsen av januar, med tilsetning 1. august. Unntaket er stillingen som feltoperatør som har søknadsfrist 15. april, men som også har tilsetningsdato 1. august som de øvrige stillingene. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenVil det gjennomføres informasjonsmøter eller lignede før søknadsfristen i januar?<p> Vi gjennomfører noen informasjonsmøter internt i Forsvaret, og i økende grad på arbeidsmesser ved universitetene. Innholdet i de presentasjonene gjenspeiler innholdet på forsvaret.no, men gir også muligheten til å stille spørsmål. <br/> <br/> Presentasjonene ved universitetene organiseres av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). For de som ønsker å invitere oss til arbeidsmesser eller lignende, ta kontakt med FPVS på fpvs.kontakt@mil.no, merk emnefeltet med «Invitasjon til etterretning i Hæren til deltakelse på …» og så videre.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr det mulig å utsette tiltredelse i stilling til året etter om man får tilbud om jobb?<p> Vi anbefaler at du søker det året du har anledning til å begynne i jobb. Dersom du ønsker å utsette det i et år, vil du i praksis måtte takke nei til vårt jobbtilbud og søke på nytt året etter. Søker du året etter, vil vi kalle deg inn til et jobbintervju. Deretter vil dine resultater fra året før bli vurdert opp mot avdelingens behov og de andre søkerne. Du vil ikke trenge å gå seleksjonen på nytt. <br/> <br/> Kort oppsummert, du kan selvfølgelig velge å ikke starte søknadsåret, men vi kan ikke garantere deg nytt jobbtilbud året etter.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenNår blir man eventuelt tilbudt ansettelse med tanke på oppsigelse av sivil arbeidsgiver før grunnutdanningen starter?<p> Vi sender ut jobbtilbud i god tid før 1. mai, for oppstart 1. august samme år. De som får jobbtilbud vil bli tilsatt i en midlertidig stilling det første året. Årsaken er at vi benytter oss av statlig prøvetid de første 6 månedene. Vi anbefaler derfor å ta permisjon det første året dersom man har en fast stilling. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvor mange arbeidsdager må jeg ta fri i løpet av en full seleksjonsprosess?<p> Til sammen må du påberegne og ta fri fire arbeidsdager i løpet av våren, dersom du fullfører seleksjonen. Kort oppsummert krever det en dag oppmøte i månedsskifte januar/februar i Oslo eller i indre Troms. To timers oppmøte i Oslo eller i indre Troms i månedsskifte februar/mars, og to arbeidsdager pluss to påfølgende helgedager i begynnelsen eller midten av april.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere en øvre aldersgrense for stilling som MI-operatør eller MI-analytiker?<p> Det er ingen øvre aldersgrense for MI-operatør, derfor er høy alder ikke automatisk diskvalifiserende i en seleksjonsprosess hos oss. Til MI-operatør anser vi det som en fordel med høy mental modenhet, men opplever dessverre at mange eldre søkere over 40 år har utfordringer med å bestå helsekrav eller krav til fysisk form. karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHar dere faste stillinger som sivile kan søke på?<p> Sivile kan søke på alle våre stillinger selv om det er militær tilsetning, så lenge man tilfredsstiller kravene. Vi anbefaler at du sjekker ut de ulike stillingene som er utlyst på forsvaret.no for innhold og krav. karriere_1575_etterretningihaeren

 FORBEREDELSER OG BAKGRUNN

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvordan kan man forberede seg på en fremtidig jobb som MI-operatør eller MI-analytiker?<p> Etter innledende søknadsbehandling vil vi gjennomføre en rekke tester. Prosessen generelt er beskrevet under hver enkelt stillingsutlysning. Blir du innkalt til tester, vil ikke dine papirer ha særlig betydning lengre. Da er det viktigere at du viser frem hvem du er og hva du er i stand til. Forberedelser til den praktiske seleksjonsprosessen gjøres best ved å søke utfordringer og utvikling i de neste årene. Det vil gjøre deg smartere og mer kunnskapsrik og således bedre forberedt på fremtidige prøver. I tillegg må du være i tilfredsstillende medisinsk og fysisk form, siden MI-operatører også må være i stand til å ta vare på seg selv som soldat.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvilken bakgrunn ser dere etter når dere bekler stillinger innen etterretningsarbeid? <p> Vi har personell med en rekke ulike typer utdanninger og bakgrunner hos oss. Vi mener at dette bidrar til å styrke etterretteligheten i arbeidet vårt. Det vil naturlig nok være opp til deg hvordan du vil nyttiggjøre din kunnskap og erfaring i jobben.karriere_1575_etterretningihaeren

 INNHOLD I TJENESTEN

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenHvor vil man være stasjonert når man ikke er utenlands på oppdrag.<p> Fast arbeidssted er Setermoen. I tillegg har de fleste stillingene trening og øvingsaktivitet andre steder i landet.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvordan foregår utdanningen? Er det skoleutdanning eller utdanning i stilling?<p> Alle stillinger hos oss har en egen utdanning som gjennomføres hos avdeling i din første periode som ansatt hos oss. Utdanningsperioden varierer fra 5–12 måneder, avhengig av stilling og tidligere yrkeserfaring.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr mulig å kommunisere med eller besøke eget hjem i løpet av tjenesten som Vernepliktig Feltoperatør?<p> Som vernepliktig feltoperatør vil du følge tradisjonell førstegangstjeneste hva gjelder permisjoner, fritid og lønn. Du står fritt til å ha daglig kommunikasjon til dem hjemme, foruten de dagene du er ute på øvelse i felt.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenEr jobben forenelig med et familieliv?<p> Mange som jobber hos oss har samboer eller er gift, med og uten barn. Disse kombinerer sine familieforpliktelser med jobben uavhengig av kjønn. Likevel må det nevnes at det blir noe fravær hjemmefra i utdanning og trening. Samtidig som du må påberegne 4–6 måneders deployeringer til utlandet, avhengig av stilling. Utenlandsoppdragene vil naturlig nok ha friperioder hvor Forsvaret dekker hjemreisen. Hvorvidt dette er forenlig med et familieliv, kommer an på egne og familiens forventninger og behov for din tilstedeværelse. Vi anbefaler uansett å gjøre en tydelig avklaring rundt denne problematikken før du takker ja til et eventuelt jobbtilbud.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenDersom man får tilbud om jobb, er det plikttjeneste og eventuelt hvor lenge?<p> Det er ingen plikttjeneste hos oss. Vi ønsker at våre ansatte jobber her så lenge de selv ønsker det. Vår målsetning er at våre ansatte trives med jobben og ønsker å jobbe med fagfeltet i lang tid, siden det tar tid å bli god i etterretningsfaget.karriere_1575_etterretningihaeren

 HELSE

 

 

karriere_1575_etterretningihaerenVil mindre helseproblemer være diskvalifiserende for å søke når de ikke plager meg i mitt daglige liv?<p> Det kommer an på hva som er tilfellet. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De kan kontaktes via FPVS sin e-postadresse fpvs.kontakt@mil.no. Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen, vil det være diskvalifiserende for en eventuell søknad til Etterretningsbataljonen.karriere_1575_etterretningihaeren
karriere_1575_etterretningihaerenHvordan går jeg frem for å finne ut av min helseprofil i Forsvaret, og kan den oppdateres?<p> Oversikt over helseprofil fås ved å henvende seg til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på fpvs.kontakt@mil.no. Dersom du trenger å oppdatere helseprofilen, må du gjøre dette ved å henvende deg til en lege. Veiledning på hvordan du går frem for å oppdatere helseprofilen din får du av FPVS på nevnte e-postadresse.karriere_1575_etterretningihaeren