Oppsummering -Omstillingskonferansen 2019<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_3802.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering -Omstillingskonferansen 2019Omstillingskonferansen 2019, «Hva må Forsvaret gjøre?», tok opp spørsmålet om privatisering og bortsetting av militær virksomhet for å effektivisere driften av Norges forsvar. http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/omstillingskonferansen-2019
'Hvorfor gik Danmark i krig?'<img alt="" src="/media/PubImages/Foto_Forsvar%20Danmark.jpg" style="BORDER:0px solid;" />'Hvorfor gik Danmark i krig?'Danmark har gjennomført en uavhengig utredning av prosessene som førte fram til beslutningene om å delta i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. FHS/Institutt for forsvarsstudier ønsker velkommen til presentasjon av utredningen, torsdag 25. april i Oscarsborg (bygning 10 - Akershus Festning). http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/hvorfor-gikk-danmark-til-krig
Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%203-2019%20bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/storen-usas-militære-styrker-budsjettsituasjon-og-tegn-til-politisk-risikosport Artikler og bokkapitler

 

 

Støren, Harald W. 2019. Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport. IFS Insight 3/2019Støren, Harald W. 2019. Støren: USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport. IFS Insight 3/2019<p class="forsvaretElement-p">​USA og landets rolle internasjonalt er i endring. Et gjennomgående kjennetegn ved USA har vært landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nødvendige politiske beslutninger og vedta årlige forsvarsbudsjetter forblir vesentlig for å sikre dette også i fremtiden. Denne Insighten analyserer USAs forsvarsbudsjettprosess og de faktorer som påvirker budsjettprosessen og hva den frembringer. Aspekter som kan skape usikkerhet og uforutsigbarhet, både for amerikanerne og deres allierte, blir belyst.</p>
Tamnes Rolf, 2019. Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)Tamnes Rolf, 2019. Småstatsrealisme i 70 år. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)<p class="forsvaretElement-p">​Norges tilslutning til Atlanterhavspakten i 1949 markerte et vendepunkt i norsk sikkerhetspolitikk. Norsk sikkerhet kom til å hvile på NATO, med USA som fremste støttemakt. I den senere tid er det transatlantiske samarbeidet kommet under press, og det stilles spørsmål ved den amerikanske garantien. Det kan medføre en alvorlig utfordring for norsk sikkerhet. På lang sikt vil det kunne vokse frem et strategisk partnerskap i Nord-Europa og Norden, som kan bli en bærebjelke for norsk sikkerhetspolitikk og markere et nytt vendepunkt. Norges strategiske omgivelser er omskiftelige. Samtidig finnes noen bestandige trekk i norsk sikkerhetspolitisk tenkning, som kan betegnes som småstatsrealisme. Viktigst er betydningen av å bli beskyttet av større makter, men også å holde dem på avstand, samt folkeretten og den globale orden som sikkerhetsnett, der rett går foran makt.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Les artikkelen i <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1617">Internasjonal politikk. </a><br></p>
Hilde, Paal Sigurd. 2019. Forsvar vår dyd, men kom oss ikke for nær. Norge og det militære samarbeidet i NATO. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)Hilde, Paal Sigurd. 2019. Forsvar vår dyd, men kom oss ikke for nær. Norge og det militære samarbeidet i NATO. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)<p class="forsvaretElement-p">​Artikkelen tar utgangspunkt i Johan Jørgen Holsts og Rolf Tamnes’ klassiske kategoriseringer og gir et perspektiv på norsk sikkerhetspolitikk som et forsøk på å finne en balanse mellom ulike behov: støtte fra vest, lavspenning med øst og innenrikspolitisk oppslutning. Artikkelen retter oppmerksomheten mot to områder av det militære samarbeidet i NATO som har vært sentrale for Norge gjennom 70 års medlemskap: NATOs kommandostruktur og alliert tilstedeværelse i og planer for forsterkning av landet. Områdene har gitt tydelige utrykk til den norske balansegangen og vært viktige for utviklingen av denne. Overordnet har norsk sikkerhetspolitikk gjennom en skiftende internasjonal kontekst siden 1949 beveget seg mot mer integrasjon og avskrekking og mindre beroligelse og avskjerming. Et større steg i denne retning kom i 1995, mindre i 1951, 1977 og 2016. Selv om balansepunktet har blitt forskjøvet, er imidlertid norske myndigheters vektlegging av å finne en balanse fortsatt relevant og levende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Les artikkelen i <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1626">Internasjonal politikk. </a><br></p>
Oma, Ida Maria. 2019. NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)Oma, Ida Maria. 2019. NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)<p>​<span style="color:#333333;font-family:charter, serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Denne artikkelen redegjør for hva som har drevet og preget NATOs byrdefordelingsdebatt siden alliansen ble opprettet, og drøfter hvordan Norge har bidratt til byrdedelingen og hva det har hatt å si for norsk anseelse som alliert. Det argumenteres for at Norge i perioder har sakket akterut som relevant bidragsyter i NATO. Hovedinntrykket er likevel at norske myndigheter gjennomgående har anstrengt seg for å ta en rimelig del av alliansens byrder og at dette har bidratt til å bygge og bevare god anseelse som alliert. Dagens byrdefordelingsdebatt har klare likhetstrekk med debatten under den kalde krigen gjennom fokus på det kollektive forsvar i Europa og økte forsvarsbevilgninger, men situasjonen er en ganske annen. Norge kan gjøre klokt i å finne tilbake til tidligere tiders innsats og dugnadsånd i å styrke forsvarsbudsjetter og egenevnen.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:charter, serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Les artikkelen i <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1621">Internasjonal politikk</a></span></p>
Danielsen, Helge. 2019. Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)Danielsen, Helge. 2019. Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949. Internasjonal politikk, vol 77 no 1(2019)<p class="forsvaretElement-p">​Befolkningens oppslutning om norsk NATO-medlemskap har vært høy siden slutten av 1960-årene. I tiden rundt NATOs opprettelse, og de første ti-tolv årene deretter, viste imidlertid flere opinionsundersøkelser at rundt halvparten av de spurte tenderte i retning av et ønske om norsk alliansefrihet – i alle fall ideelt sett. Denne artikkelen viser hvordan representanter for allierte land og for NATOs egen informasjonstjeneste, i nært samarbeid med ulike norske aktører, arbeidet for å påvirke norske holdninger i årene rundt 1949. Målet for dette påvirkningsarbeidet var dels å øke oppmerksomheten og kunnskapen om alliansesamarbeidet, men også å sikre oppslutning om norsk vestorientering.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Les artikkelen i <a href="https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1620">Internasjonal politikk</a><br></p>

 Bøker og rapporter

 

 

Gjelsten: Troverdige rapportører<img alt="" src="/media/PubImages/TROVERDIGHET.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjelsten: Troverdige rapportørerI denne IFS Insight'en utforsker Roald Gjelsten troverdigheten til kystbefolkningen som rapportører for Forsvaret.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/gjelsten-ubater-norge-kald-krig-kyst
Bowers: Small State Deterrence in the Contemporary World <img alt="" src="/media/PubImages/IFS%20Insight%209%20Bowers%201.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bowers: Small State Deterrence in the Contemporary World In this IFS Insight, Ian Bowers explores what is required for small state deterrence in the contemporary world.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/small-state-deterrence
Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonsept<img alt="" src="/media/PubImages/Artikkel%20bilde_KIB%20og%20HLS%203_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bjerga og Saxi: Behovet for et norsk forsvarskonseptI dag er det behov for et nasjonalt forsvarskonsept som kan legger føringer for hvordan Forsvaret anvendes i krise og krig; være styrende for den videre strukturutviklingen i Forsvaret; bidra til smart, effektiv og forutsigbar bruk av ressurser; samt gi forankring i norsk offentlighet.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/bjerga-saxi-norsk-forsvar-konsept

 Kommende aktiviteter ved IFS

 

 

'Hvorfor gik Danmark i krig?''Hvorfor gik Danmark i krig?'4/25/2019 7:00:00 AM4/25/2019 8:30:00 AM2019-04-25T08:30:00Z2019-04-25T07:00:00ZAkershus festning (Oslo)http://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/hvorfor-gikk-danmark-til-krig